Referat fra DSFPMS' Generalforsamling 2021

Her kan du læse referatet fra DSFPMS' Online GF 2021

af Webmaster - 26.05.2021

Referat til Generalforsamling i DSFPMS fredag d. 7. maj fra kl. 13.00 til 15.00

(Mødet afholdes virtuelt over Teams.)

 

Tilstede fra bestyrelsen.

Kirsten Spanggaard - Formand

Annette Øster – Annoncering af kurser, medlemsfortegnelse og specialistgodkendelse

Birgit Marianne Simonsen – Faglig tovholder og indkaldelse til møder

 

Dagsordenspunkter.

 

  1. Valg af ordstyrer: Annette Øster vælges som ordstyrer.

 

  1. Valg af referent: Ruben Fjord Bredholt vælges som referent.

 

  1. Formandens beretning v. Kirsten Spanggaard.

Kirsten Spanggaard præsenterede den mundtlige beretning. I beretningen blev det understreget, at der fortsat er stor politisk bevågenhed på mental sundhed og psykiatri, hvilket er meget positivt. Kirsten berettede om arbejdet med 10-årsplanen for psykiatrien, hvor DSFPM har en repræsentant siddende, og hun fortalte om det fagpolitiske arbejde, som er i gang ift. en fremtidig specialuddannelse til fysioterapeuter i psykiatrien. Beretningen blev suppleret af input fra Jonna Jensen, som kunne fortælle nyt fra International Organization of Physical Therapists in Mental Health (IOPTMH) og Mark Fajardo- Hansen fortalte, at han opstiller til bestyrelsen i IOPTMH.

Spørgsmål til beretningen. 

Jonna Jensen:  Hvordan kan vi sikre, at specialuddannelsen også kommer fysioterapeuter til gavn, som ikke er ansat i regionerne? Bestyrelsen svarede:  At man gerne så at specialuddannelsen kunne favne alle fysioterapeuter, som er beskæftiget med psykiatri, men at det på nuværende tidspunkt er et spørgsmål om økonomi (ift. hvem der skal finansiere uddannelsen)  

Beretningen blev godkendt.

 

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Annette Øster.

Annette Øster gennemgik det regnskab som generalforsamlingens medlemmer havde modtaget pr. mail.

Spørgsmål til regnskabet: Er taksten, som Danske Fysioterapeuter betaler til selskabet pr. medlem, blevet ændret, da man kan se en forskel i beløbet mellem 2019 og 2020, hvor det samlede beløb er faldet, selvom at antallet af medlemmer er steget. Bestyrelsen vil rette henvendelse til Danske Fysioterapeuter ift. dette spørgsmål.

Regnskabet blev godkendt.

Det blev besluttet at fastholde det eksisterende kontingent på samme niveau.

 

  1. Indkomne punkter

- Opmærksomhed på hvordan specialuddannelsen kan favne bredt.

- Fremtidig diskussion omkring hvordan DSFPMS kan være med til at løfte opgaven omkring faglige kurser.

- Opfordring til at DSFPMS sætter fokus på, hvordan fysioterapeuter kan være med til at højne den mentale sundhed.

 

  1. Valg til bestyrelsen og suppleanter

Valg til bestyrelsen er for 2 år.

Kirsten, Annette genopstiller. Begge modtog genvalg.

Derudover er der 2 ledige pladser plus et vikariat?

AFSTEMNING!

Camilla Lindekilde  er valgt til bestyrelsen for 2 år.

Anne  Kirstine Fangel er valgt til bestyrelsen for 2 år.

Valg til suppleanter er for et år.

AFSTEMNING!

Jonna Jensen genopstiller. Og modtog genvalg.

Ruben opstiller som suppleant og indtræder på den vikarierende plads i bestyrelsen.

 

  1. Valg til revisor

Valg til revisor gælder 1 år.

Er der nogle kandidater?

AFSTEMNING!

Det indstilles at bestyrelsen efter generalforsamlingen kan gå ud og finde en revisor.

 

  1. Forslag til Temadage i fremtiden.

Til en fremtidig tema-dag foreslog Jonna Jensen Solveig Emtkjær, som arbejder med FysioACT

 

  1. Ressourcepersoner.

Brænder du for/ eller har du specialiseret dig for et område indenfor Psykiatrisk Fysioterapi, så er det måske dig bestyrelsen for DSFPMS kan henvende sig til vedr. eksempel vis høringssvar eller andre fagspecifikke opagver – kom frit frem!

 

  1. Evt.

Bestyrelsen takkede alle deltagende for fremmødet.