Supervisionsuddannelse

Fra de faglige selskaber har der været et stort ønske om en lettere tilgang til supervision bl.a. i forbindelse med undervisningsaktiviteter i selskaberne, da supervision er en betingelse for at opnå en specialisering inden for de forskellige specialebærende fysioterapeutiske fagområder. Det har derfor været naturligt at starte samarbejdet om generiske kurser på tværs med en supervisionsuddannelse.

07.06.2020

Læs mere her!

Som paraplyorganisation for de 17 faglige selskaber i fysioterapi har Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) lagt en strategi for iværksættelse af ”faggeneriske” kurser og moduler på tværs af de 17 selskaber. Med fag-generisk menes uddannelsesaktiviteter, der taler ind i samtlige selskaber som fx kommunikation, supervision og den rehabiliterende tankegang. Det stemmer overens med, at et af DSFs hovedformål er at koordinere det faglige samarbejde på tværs af de faglige selskaber.

Som et led i at lette adgangen til supervision har DSF oprettelse af et supervisorkorps i støbeskeen. Deltagerne skal for at blive optaget i korpset dokumentere, at de har relevant uddannelse, erfaring og dermed kompetence til at kunne supervisere enkeltpersoner såvel som grupper. Den nye uddannelse er af en sådan karakter, at den vil tilgodese disse krav. Det betyder bl.a. at der i uddannelsen er lagt en stor vægt på praktisk træning i at supervisere.

DSF nedsatte en arbejdsgruppe* til at udarbejde, beskrive, iværksætte og sikre afholdelse af den første supervisionsuddannelse. Supervisionsuddannelsen har fra start været sat til et omfang svarende til 10 ECTS-Point (270- 300 timers studenterbelastning).

Arbejdsgruppen har researchet på, hvad et robust indhold kunne være og udfærdiget en studiebeskrivelse og curriculum for Supervisionsuddannelsen.

For at sikre den administrative del af kursusafholdelsen, samt tilgodese, at deltagerne kunne få blåstemplede ECTS point, kontaktede arbejdsgruppen Københavns Professionshøjskole (KP) for at høre om de kunne udbyde uddannelsen. Forudsætningen var, at der fandtes et valgmodul på en af de tilgængelige diplomuddannelser. Valgmodulet skulle kunne skæres til, så det kom til at stemme overens med de ønsker arbejdsgruppen havde for indhold og form til en supervisionsuddannelse. Et sådant valgmodul fandtes. Modulet Supervision, Coaching og Mentorskab under Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse, lå meget tæt op ad det, der fremgik af den studiebeskrivelse arbejdsgruppen havde udformet. Herefter indgik DSF og KP i et samarbejde om at justere modulet efter DSFs og arbejdsgruppen ønsker. Det betød bl.a. at der skulle være fysioterapeuter (med supervisionsuddannelse og stor supervisionserfaring), der varetog en del af supervisionen i den praktiske del

*Arbejdsgruppens medlemmer:

Gitte Arnbjerg - Næstformand for DSF og formand i Dansk Selskab for Arbejdsliv

Charlotte Krog - Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi

Bente Andersen - Dansk Selskab for Sportsfysioterapi

Eva Bäcker Hansen - Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Maja Helbo Jensen - Dansk Selskab for Akupunktur

Anja Thon Gjettermann - Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ fysioterapi

Inger Birthe Bjørnlund - Dansk Selskab for Muskuloskeletal fysioterapi

 

Lidt om supervisionsmodulet

Navn: Supervision, Coaching og Mentorskab (valgmodul under den sundhedsfaglige diplomuddannelse). Når modulet hedder sådan, er det fordi det åbner op for, at den studerende også skal kunne igangsætte refleksive tanker og læringsprocesser, fx i egen faglig praksis og dermed støtte en læringskultur i dagligdagen. Dette befrugter evnen til at kunne supervisere.

Omfang: 10 ECTS-point, der her er formelle og udgør 1/6 af en hel diplomuddannelse, hvis den studerende har lyst til at fortsætte med flere moduler.

Modulet udbydes som deltidsstudie med 2-3 undervisningsdage efterfulgt at 2-3 uger pause, hvor den studerende kan anvende det lærte i praksis på egen arbejdsplads, løser opgaver og læser litteratur

Undervisningen er fordelt på 10 dages teoriundervisning iblandet praktisk øvning og 10 hele dage med praktisk træning, hvor de studerende får supervision på deres supervision.

Modulet er tværfagligt da supervision er en generisk kompetence og der læringsmæssigt er stor fordel ved, at flere faglige perspektiver er i spil. For at sikre en faggenerisk kompetence for fysioterapeuter, vil der undervejs være mange småopgaver, som kan drejes ind i en fysioterapeutisk kontekst og i forbindelse med den praktiske træning, vil der, som tidligere nævnt, være fysioterapeuter der kan supervisere. Desuden vil der være fysioterapeuter som observatører på modulet, der kan besvare spørgsmål og sikre løbende justeringer efter behov og muligheder.

Undervisere er valgt ud fra deres høje uddannelsesniveau, erfaring og kompetence med det aktuelle emne samt deres formidlingskompetence.

Indhold:

  • Teorier bag metoder i supervision, coaching og mentorskab
  • Kommunikationspraksis, herunder dialog, feedback og anerkendelse
  • Træning af supervisions, coaching og mentorsamtalen
  • Etik og magt i relation til ovenstående samtaler
  • Refleksioner over samtale

Den studerende vil efter endt modul opnå følgende kompetencer til at:

  • Supervisere med faglig og professionel sikkerhed efter evidensbaserede, faglige metoder
  • Varetage opgaven som supervisor i individuelle såvel som gruppemæssige sammenhænge i forhold til fysioterapeutisk praksis
  • Indgå i udviklings- og forandringsprocesser, der vedrører supervision i sundhedsprofessionelle sammenhænge
  • Planlægge og effektuere egen udvikling som supervisor
  • Implementere supervision i arbejdspladsmæssige sammenhænge

Modulet evalueres med en skriftlig prøve, der bedømmes efter 7 trins-skalaen.

Vi takker jer endnu en gang på forhånd mange gange for jeres hjælp til at få vores supervisionsuddannelse realiseret

Er der uklarheder, eller ønsker I mere information, er I altid velkommen til at kontakte Inger Birthe Bjørnlund, ingerbirthe@bjornlund.dk eller Gitte Arnbjerg, gitte.arnbjerg@gmail.com.

På arbejdsgruppen vegne

Venlig hilsen

Gitte Arnbjerg og Inger Birthe Bjørnlund