Referat fra Generalforsamling 2018

Her kan du læse referatet fra Generalforsamlingen 2018

Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi

17. april 2018 

Afholdt på Middelfart Sygehus

Dirrigent: Pernille Trondhjem

Referant: Mie Feilberg

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, idet der er indkaldt rettidigt.

Der er 19 medlemmer samt bestyrelsen tilstede.

 

Dagsordenens punkter blev oplæst. 

Indkomne forslag: 

  1. Forslag om navneændring fra bestyrelsen

 

1. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt.

 

2. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Annette Øster

Regnskabet blev godkendt. 

 

3. Fastsættelse af medlemskontingent

Bestyrelsen anbefaler aktuelle kontingent på 350 kr. årligt fastholdes, hvilket blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag til debat og beslutning

Forslag om navneændring fra bestyrelsen:

Bestyrelsen forslår navneændring til Dansk Selskab for Fysioterapi i Mental Sundhed

Forslaget blev drøftet og andre forslag blev nævnt:

 

Dansk Selskab for Fysioterapi for Mental Sundhed

Dansk Selskab for Fysioterapi for Fremme af Mental Sundhed

Dansk Selskab for Mental Sundhedsfremmende Fysioterapi

 

Ift. at følge med tiden og benytte aktuelle og overordnede termer ønsker bestyrelsen, at ”mental sundhed” kommer med i selskabets navn. 

Det blev drøftet hvad der ligger i begrebet og hvorvidt Mental Health kan oversættes så direkte samt om kroppen bliver mindre tydelig i det nye navn. 

Drøftelse af graden af sygdom hos patienten (psykiatri og/eller lettere symptomer).

Drøftelse af fysioterapeuternes tilknytning til psykiatrien, somatikken, kommuner og privatpraksis skal være tydelig i navnet samt hvad udgangspunktet er aktuelt og hvad vi ønsker fremadrettet. 

Hvilken bredde ønsker man for det faglige selskab? 

 

Medlemmerne ønsker mere tid til en vigtig drøftelse. Bestyrelsen lod forslaget falde og opfordrer til, medlemmerne gerne den næste måned melder forslag ind til fys@kitbak.dk

 

5. Valg til bestyrelsen

Susanne Sternberg, Kit Bak og Hans Stryger er på valg og modtager gerne genvalg.

Alle genvælges.

 

Valg til suppleant 

Grethe Kure vælges som 1. suppleant og indgår for Tina Hostrup, der er sygemeldt.

Pia Esborn Maglebjerg vælges som 2. suppleant.

 

6. Valg af revisor

Lene Schmidt Lorenzen vælges som revisor.

 

7. Evt.

Netværksmulighed og samkørsel til seminar ønskes via deltagerliste. Muligheder drøftes ift. den nye persondatalov og hvilke oplysninger om deltagerne, der må være offentligt tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Hans Stryger vil undersøge mulighed via Facebook.

 

Seminar 2019

OUH vil gerne lægge lokaler til og sørge for forplejning.

Tilmelding foregår via bestyrelsen.

Aalborg Psykiatriske Hospital (Susanne Sternberg) giver foreløbigt tilsagn til at arrangere det faglige indhold. Ellers sendes staffetten videre til ATT (Dorthe Uhd).

Budgettet er på 10.000 kr. ialt. 

Der er foreslag om 

- Ulla Rung Weeke: At danse med nervesystemet

- Smerte, inaktivitet, bevægelse

- Søvn

- Øvelser, træning, teori

- Kompliceret sorg/tab

Generel stor tilfredshed med dagens oplæg i år ift. sammnhængende teori og praktisk arbejde/bevægelse.