Referat fra GF 2019

Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Psykiatrisk- og Psykosomatisk Fysioterapi, onsdag den 27/3 2019, Rigshospitalets Auditorium O, København Ø

 

Tilstede:

6 bestyrelsesmedlemmer

10 medlemmer af foreningen

1 ikke medlem af foreningen

 

Marlene Findshøj blev valgt til dirigent.

Dirigent konkluderer at Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og at Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

 

Punkt 1: Årsberetning ved formand Kit Bak

(beretning lægges ind)

 

Bemærkninger til beretning:

Susanne Sternberg fra bestyrelsen pointerer at der med de nye arbejdsgange med SKS koder følger penge med.

Det kommenteres fra salen at nogle koder udløser flere penge end andre og at der bør udrettes opmærksomhed på dette. Bestyrelsen svarer at de er i gang med at undersøge dette, da der i landet ikke er helt enighed omkring dette.

 

Ang. forskning anbefales det af et bestyrelsesmedlem at besøge IOPTMH (International Organization of Physical Therapists in Mental Helth) hjemmeside (ioptmh.org). Her er der international inspiration at hente angående forskning og konferencer som holdes hvert 2. år.

Spørgsmål fra salen til bestyrelsen ang. hvad de tænker om den spæde forskning og det faktum at mest forskning er kvantitativt.

Svar fra bestyrelsen er at det er ærgerligt og at det inden for vores felt, giver mening at tænke kvalitativt. Det kan være svært at få sat fysioterapi på dagsordenen rundt omkring på grund af den manglende evidens.

Der snakkes om at det er en lille profession for fysioterapeuter i psykiatri, der er kun få af os i Danmark og hvis vi vil dygtiggøre os må vi ofte søge mod udlandet.  

Men lidt er bedre end ingenting. Hos Danske Fysioterapeuter samt hos mange Regioner kan der søges midler til forskning. Bestyrelsen anbefaler på det kraftigste at flere benytter sig af dette, for at få mere evidens inden for vores område. Små studier og Best Practice har også ret og kan skabe grobund for videre forskning.

Der findes en del evidens fra udlandet. Der arbejdes i bestyrelsen på at få ansat en kandidat, der kan fremsøge relevant viden og gøre det tilgængelig på selskabets hjemmeside ,således vi alle kan benytte os af det.

 

Beretningen er godkendt.

 

Punkt 2: Fremlæggelse af årsrapport.

 

I 2018 var der 197 medlemmer i selskabet. Pt er der 216.

Annonceindtægten var i 2018 noget mindre end i 2017, hvilket skyldes at der i 2018 blev skiftet system.

Kontingent til IOPTMH er kr. 0 i 2018, da det kun betales hvert 2. år.

Egenkapitalen er steget siden 2017.

Der forventes i det kommende år at blive brugt penge på løn til en litteratursøgende kandidat samt på et seminar.

Indbetaling med EAN nr. giver ifølge vores kasserer problemer og det skal derfor drøftes på næste bestyrelsesmøde om dette fremover fortsat skal være en mulighed. Kassereren er aflønnet og det bør gøres op hvad der kan betale sig på sigt.

Årsrapporten er godkendt.

 

Punkt 3: Fastsættelse af kontingent

 

Bestyrelsen anbefaler at kontingentet er uændret.

Dette er Godkendt.

 

Punkt 4: Valg af navn til selskabet

 

Der er indkommet 5 forslag:

  1. Dansk Selskab for fysioterapi i psykiatri og mental sundhed (DSFPMS)

  2. Dansk Selskab for psykiatrisk fysioterapi for mental sundhed (DSPFMS)

  3. Dansk Selskab for fysioterapi for mental sundhed (DSFMS)

  4. Dansk Selskab for fysioterapi for fremme af mental sundhed

  5. Dansk selskab for mental sundhedsfremmende fysioterapi

Der argumenteres for at første forslag rummer både psykiatri og mental sundhed, hvorved både den tunge og den lette del (herunder forebyggelses elementet) tydeliggøres og derfor er dækkende for vores faggruppe speciale.

Det tredje forslag er det oprindelige som ikke blev vedtaget ved sidste generalforsamling, da der ønskedes betænkningstid herom. Forslagsgivere til nr. 2, 4 og 5 var ikke tilstede.

 

Der afstemmes ved håndsoprækning og forslag 1 blev enstemmigt vedtaget.  

 

Punkt 5: Valg til bestyrelse

 

På valg er:

Annette Øster (modtager genvalg)

Tina Hostrup (modtager ikke genvalg)

Sofia Dam Dahl (modtager genvalg)

 

Der skal vælges et bestyrelsesmedlem og én suppleant.

 

Kirsten Spanggaard stiller op og vælges ind i bestyrelsen.

Ditte Larsen vælges som 1. suppleant.

Grete Kure vælges som 2. suppleant (fungerer i bestyrelsen indtil Sofia er tilbage fra orlov)

Tillykke til de valgte.

 

Punkt 6: valg af revisor

 

Lene Schmidt Lorentsen genvælges som revisor.

 

Punkt 7: Eventuelt

 

Der er kommet forespørgsel fra Region Syddanmark om 5 oplægsholdere til minifestival den 2. oktober 2019. Overskriften er Stress og der skal holdes 2 x 45 minutters oplæg. Arbejdet honoreres og interesse herfor skal tilkendegives inden påske. Der kan læses mere om minifestivallen under Danske Fysioterapeuter, Region Syd.

 

Der bliver kort snakket om en nylig modtaget mail i bestyrelsen ang. Danske Fysioterapeuters indsats for at skabe arbejdspladser. Der kommer mere om dette emne i næste nyhedsbrev.

 

Sluttelig er der ros til dagens arrangører fra Aalborg.

Seminar 2020 planlægges næste år af Psykiatrisk Center KBH.

Slut