Fysioterapi til mennesker med psykiske lidelser

Kurset er målrettet fysioterapeuter, der vil udvikle kompetencer i undersøgelse, funktionsvurdering og behandling af patienter/borgere med øget psykisk sårbarhed/ psykisk lidelse. Fokus er på den terapeutiske relation som omdrejningspunkt for den procesorienterede fysioterapi.

Sted: Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Mødecenter Fabrikken (17F), 5000 Odense C
Dato: Modul 1: 17.-19. marts 2025. Modul 2: 2.-4. juni 2025
Pris: Medlem af Dansk selskab for fysioterapi i psykiatri og mental sundhed kr. 8.975,-. Medlem af Danske Fysioterapeuter kr. 10.275,-.. Prisen er inkl. forplejning, ekskl. overnatning
Tilmeldingsfrist: 9. februar 2025

Kurset skal viderekvalificere deltagerne til at arbejde med mennesker som har forskellige former for psykiske lidelser og med forskellig alvorlighedsgrad. Udvikling af handlingskompetence vil stå centralt, med vægt på kropslige/kliniske indfaldsvinkler og tilnærmningsmåder i undersøgelse, behandling og rehabilitering.

Deltagerne skal tilegne sig teoretisk/klinisk kundskab med hensyn til undersøgelse/ funktionsvurderinger og begyndende færdigheder i specialiserede terapeutiske arbejdsmåder fra behandlingstraditionen Norsk psykomotorisk fysioterapi. 

I kurset vil det blive lagt vægt på at udvikle forståelse for sammenhængen mellem teoretiske perspektiver og kliniske arbejdsmåder. Klargørelse af teoretisk forankring med hensyn til kropssyn tillægges speciel betydning. Et centralt element er at udvikle forståelse for kroppen som sammensat fænomen; som centrum for oplevelse og erfaring, som udtryksfelt og som biologisk og biomekanisk fænomen. Det indebærer at erkende at kroppen er en vigtig kilde til forståelse af menneskers erfarings- og meningsverden, til deres livshistorier og psykiske lidelser. Det betyder også at der knytter sig store terapeutiske muligheder til kropslige tilnærmningsmåder, samtidig som man ved kropslig påvirkning kan undergrave, såvel som styrke menneskers selvfølelse og selvtillid, deres mestringsevne og selvstændighed.

Kurset lægger vægt på at skabe forståelse for kroppens betydning i kommunikation og udvikling, og fysioterapi som relationel virksomhed. Deltagerne vil få en teoretisk og praktisk indføring i tænkemåder og specialiseret undersøgelsesmetodik fra den norske fagtradition psykomotorisk fysioterapi. Praktiske øvelser og reflektion over egen funktion og rolle i møder med patienter følges ad i kurset. Sammenhænge mellem tænkning, fagudøvelse og fagsprog belyses, og mål for fysioterapi diskuteres ud fra dette.

Målgruppe

Medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
Rabat til medlemmer, der også er medlem af Dansk selskab for fysioterapi i psykiatri og mental sundhed.

Omfang

 • Kurset afholdes over to moduler á 3 dage hver. Samlet undervisningstid er 40 timer
 • Det forventede tidsforbrug til læsning af litteratur før kursstart og mellem modulerne er 20 timer
 • Forventet tidsforbrug til opgaveløsning mellem modulerne er 15 timer
 • Den samlede forventede arbejdsbelastning udgør 75 timer, svarende til 2,5 ECTS (estimering)

Mål

Etter gennemført kursus skal deltakerne være i stand til at:

 • redegøre for grundlæggende teori og praksis i den norske psykomotoriske fysioterapitradition og forskningsbaseret kundskab om virkning
 • redegøre for kundskab om sammenhænge mellem negative livserfaringer og forskellige helbredsproblemer
 • gennemføre indledende/afklarende samtale om oplevelse af og forhold til kroppen som grundlag for klinisk undersøgelse
 • foretage klinisk undersøgelse efter principperne i NPMF
 • sammenholde udsagn i indledende samtale med fund og udsagn i klinisk undersøgelse, sammenfatte og udarbejde konklusion
 • udarbejde behandlingsplan ud fra principper i NPMF-tænkning
 • justere og tilpasse behandling til patientens tilstand og reaktioner

Pædagogiske metoder

Kurset veksler mellem forelæsninger, praktiske/kliniske øvelser, gruppearbejde og plenumdiskussioner.

Mellem kursets to moduler skal deltagerne gennemføre en undersøgelse og skrive journal som fremlægges for meddeltagerne på 2. modul.

Undervisere

 • Susanne Sternberg - Specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Psykiatrien i Region Nordjylland, Aalborg Psykiatriske Sygehus
 • Anne Gretland – Førstelektor, tidl. fagansvarlig Master psykomotorisk fysioterapi, UiT Norges arktiske universitet

Krav til beståelse

De samlede krav, som deltageren skal leve op til, er:

 • Tilstedeværelse 80% af undervisningstiden
 • Gennemføre en undersøgelse og levere anonymiseret journal med konklusion til gennemgang og diskussion

Ingen overnatning

Kurset er ekskl. overnatning. Deltager antal max 20.

Kontakt

Kirsten Spanggaard, tlf. 2670 8587, e-mail spang.fys@gmail.com

Tilmeld dig via fysio.dk eller prøv linket: Fysioterapi til mennesker med psykiske lidelser

Udbyder

Dansk selskab for fysioterapi i psykiatri og mental sundhed

DSFPMS logo_web2.png