Vedtægter

Vedtægter for Dansk Selskab for Psykiatrisk- og Psykosomatisk Fysioterapi

§ 1 Navn:

Dansk Selskab for Fysioterapis faglige selskab for psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi har navnet

”Dansk Selskab for Psykiatrisk- og Psykosomatisk Fysioterapi”, forkortet DSPPF,

 - Et Specialebærende Fagligt Selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi.

§ 2 Formål:

DSPPF’s formål er at:

Stk. 1: Udvikle og profilere psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi i Danmark.

Stk. 2: Udbrede en helhedsorienteret indfaldsvinkel til psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi med fokus på kerneområderne kropsbevidsthedstræning- og behandling, tilpasset fysisk aktivitet og genoptræning/rehabilitering.

Stk. 3: Forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Stk. 4: Koordinere med andre specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber via Dansk Selskab for Fysioterapi, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i samme retning, vidensdeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenstligt. 

Stk. 5: Varetage medlemmernes faglige interesser og repræsentere medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interessevaretagelse koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi. 

§3 Medlemskab:

Stk. 1: Som medlem af DSPPF kan kun optages medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Stk. 2: Medlemskab følger kalenderåret og kontingentstørrelse for det næste år fastsættes ved den årlige generalforsamling

Stk. 3: Ind- og udmeldelse af medlemskab af DSPPF sker ved skriftlig (elektronisk) meddelelse til medlemsadministratoren via DSPPF’s hjemmeside www.psykfys.dk. Medlemskab ophører med dags varsel fra modtaget skriftlig udmelding. Der ydes ikke refusion af det indbetalte årskontingent ved udmeldelse.

Stk. 4:  Kontingentrestance udover 3 måneder medfører automatisk eksklusion af DSPPF.

Stk. 5:  Bestyrelsen for DSFPPF forbeholder sig retten til at ekskludere et medlem, hvis et medlem ikke overholder vedtægterne for DSFPPF og/eller Dansk Selskab for Fysioterapi. Eksklusion kan indankes til Dansk Selskab for Fysioterapi.

§ 4: Kontingent og regnskab:

Stk. 1: Regnskabsåret dækker kalenderåret fra 1. januar-31. december og DSPPF er forpligtiget til at præsentere årsregnskab med tilhørende momsregnskab på den årlige generalforsamling. 

§ 5 Generalforsamling:

Stk. 1: Generalforsamlingen er DSPPF’s højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling i DSPPF afholdes 1 gang årligt senest d. 15.maj.

Stk. 3: I forbindelse med generalforsamling afholdes temadag(e) med fagligt indhold.

Stk. 4: Indkaldelse til generalforsamling i DSFPPF sker via annoncering i fagbladet Fysioterapeuten, via annoncering på forsiden af DSPPF’s hjemmeside – www.psykfys.dk  og via elektronisk udsendt nyhedsbrev. Indkaldelse af medlemmer af DSPPF skal ske senest 5 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Forslag til debat og beslutning skal være bestyrelsen i DSPPF i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Senest 14 dage før generalforsamlingen skal den endelige dagsorden for generalforsamlingen offentliggøres på DSPPF’s hjemmeside www.psyfys.dk

Stk. 5: Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Tale- og stemmeret har kun medlemmer af DSPPF. Stemmeretten for et medlem af DSPPF kan overdrages til et medlem af bestyrelsen via skriftlig fuldmagt. 

Stk. 6: Beslutninger vedtages under generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for og godkendes af Dansk Selskab for Fysioterapi

Stk. 7: Generalforsamlingens dagsorden indeholder følgende punkter

-                      valg af dirigent og referent

-                      årsberetning fra det sidste kalenderår fra bestyrelsen

-                      fremlæggelse af revideret regnskab, herunder momsregnskab.

-                      indkomne forslag til beslutning og debat

-                      valg til bestyrelsen

-                      valg af revisor

-                      fastsættelse af årskontingent

-                      valg til det næste års arrangør af seminar under DSPPF.

-                      evt.

Stk. 8: Ordinær generalforsamling tilstræbes afholdt med variation i geografisk placering.

Stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling i DSPPF kan indkaldes af 25 medlemmer eller af den samlede bestyrelse. Fysisk afholdelse af ekstraordinær GF vil som udgangspunkt afholdes i Danske Fysioterapeuters lokaler i København.

Stk.10: De 25 medlemmer skal skriftligt kontakte bestyrelsen for DSPPF, der har pligt til at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling indenfor 3 uger, fra modtagelsen af skriftlig begæring.  Indkaldelsesvarsel er det samme for bestyrelsen af DSPPF. Emner til valg på ekstraordinær generalforsamling, skal udsendes til medlemmer af DSPPF senest 2 uger før afholdelse via elektronisk nyhedsbrev og via annoncering på hjemmesiden www.psykfys.dk. Beslutninger træffes via stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer af DSPPF. I tilfælde af stemmelighed, vejer bestyrelsens stemme tungest. Procedure for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling følger derudover de alm. gældende regler for generalforsamling. 

§6 Bestyrelsen:

Stk. 1: Bestyrelsen i DSPPF består af 5-7 medlemmer, som forskudt af hinanden vælges for 2 år ad gangen. Derudover vælges to suppleanter for en et-årig periode. I tilfælde af uenighed om en beslutning i bestyrelsen og evt. stemmelighed ved et lige antal bestyrelsesmedlemmer vægter formandens stemme tungest.

Stk. 2: DSPPF’s bestyrelse er særligt ansvarlig for:

a)      at være initiativtagende/medvirkende til faglig relevant kursusaktivitet og udvikling, herunder udvikling af kliniske retningslinier for specialet psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

b)      at deltage i og repræsentere DSPPF i relevante faglige fora

c)       at være bindeled til Dansk Selskab for Fysioterapi og tilpasse DSPPF til Dansk Selskab for Fysioterapi’s retningslinier, for at sikre en ensartet organisationsopbygning, jævnfør § 2, stk. 2.

d)      afholdelse af årligt seminar og generalforsamling

e)      at opretholde og udvikle hjemmesiden www.psykfys.dk, herunder udsende elektroniske nyhedsbreve 4-6 gange årligt til medlemmerne.

§7 Andre organisationer:

Stk. 1: DSPPF kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation uden godkendelse fra Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter

§8: Øvrige rettigheder og pligter:

Stk. 1: DSPPF er forpligtet til at overholde Dansk Selskab for Fysioterapis og Danske Fysioterapeuters love, kollegiale vedtægter og beslutninger truffet af foreningens kompetente organer og inden for foreningens formål. I øvrigt henvises til Danske Fysioterapeuters kollegiale vedtægter punkt 1.4:

”De enkelte medlemmer må ikke uden forud indhentet samtykke fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse forhandle med myndigheder, institutioner eller virksomheder om sager, der generelt kan have betydning for standen, dvs. sager af faglig interesse (fagets udøvelse og uddannelsen samt sager af økonomisk interesse (arbejds- og lønvilkår)”.

§9 Nedlæggelse:

Stk. 1: DSPPF kan nedlægges såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberrettigede på generalforsamlingen ønsker dette og en efterfølgende skriftlig urafstemning blandt de stemmeberrettigede støtter dette med ¾ af de afgivne stemmer. DSPPF kan nedlægges af Dansk Selskab for Fysioterapi, såfremt det ikke opfylder eller overholder Dansk Selskab for Fysioterapis eller Danske Fysioterapeuters vedtægter.

Stk.2: Overskydende kapital i forbindelse med nedlæggelse af DSPPF anvendes til faglige formål for de tidligere medlemmer.

Nye vedtægter for Dansk Selskab For Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi er godkendt med fuldt stemmeflertal af bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling d. 5.12.2013, Amager. Den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt.

Godkendt og underskrevet af siddende bestyrelsesformand Kit Bak. 

Godkendt på den ekstraordinæregeneralforsamlingen d. 5.12.2013.